Select Language

неделя, 20 януари 2013 г.

Пред чий образ ще се поклониш?Живеем в интересни времена, но общо взето нищо не се е променило. Днес майката държава се опитва да изземе влиянието на родителите върху децата и да изгради поколение по калъп- консуматори. Въпросът пред нас е дали ще допуснем това. Ние като родители християни, хора, на които божията благодат е открила истината на божието Слово, трябва ревностно да застанем зад библейските ценности и да защитим семействата си от посегателството върху децата ни. Имаме божията заповед да възпитаме и обучим децата си в божият път и да направим от тях едни зрели християни, познаващи божието Слово, прилагащи го във всяка сфера от живота. Второзаконие 6 глава 6-7 стих: „Тия думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат в сърцето ти;  и на тях да учиш прилежно чадата си, и за тях да говориш, когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш.” Как обаче ще стане това, ако оставим децата си под попечителството на държавата?! Днес държавата задължава родителите, като ги плаши със санкции, да пращат задължително децата си в държавното училище и то още от 4 годишна възраст! За съжаление много хора, дори християни, с желание изпращат децата си в тези училища! Какъв е проблема? Не знам дали знаете, но в българското законодателство училищата са определени като светски! Тоест, законово е определено, че тези училища не са под юрисдикцията на Бог (поне така си мислят). Идеята е, че тези училища са определени като НЕ християнски и като цяло не религиозни! Питам тогава, как вие, родители християни ще научите прилежно чадата си на божието Слово, като пращате децата си в антибожно учреждение, където божиите принципи са пренебрегнати и цари атеизъм??? Как вашите деца, прекарвайки повече време с атеисти,  отколкото с вас самите, ще приемат божиите принципи?  Как вие ще изпратите децата си на 4 годишна възраст, без изграден мироглед в такова атеистично учебно заведение, за да бъде то „социализирано” от малко. Под социализирано, разбирайте неговата индивидуалност да бъде потъпкана и от него да бъде изграден консуматор, по калъп, без ориентираност към бъдещето!!! Държавата не иска личности, тя иска хора консуматори, без ориентация за бъдещето! За това е изградила държавни, светски училища.
Спомнете си случая с Данаил, как князете и сатрапите се опитваха да намерят у него причина относно делата на царството (държавата) и като не намериха такава си рекоха: Данаил 6 глава 5ти стих: „5 И тъй, тия човеци рекоха: Няма да намерим никаква причина против тоя Даниил, освен ако намерим нещо относно закона на неговия Бог.” Да продължим да четем следващите стихове: 6 Прочее, тия князе и сатрапи се събраха при царя и му рекоха така: Царю Дарие, да си жив до века! 7 Всичките князе на царството, наместниците и сатрапите, съветниците и управителите като се съветваха решиха да поискат от царя да издаде указ и да обяви строга забрана, че който, до тридесет дни, би отправил някаква просба до кой да било бог или човек, освен до тебе, царю, той да се хвърли в рова на лъвовете. 8 Сега, царю, утвърди забраната и подпиши писмената й форма за да не се измени, според закона на мидяните и персите, който не се изменява. 9 Затова цар Дарий подписа писмената забрана.
Днес държавата се опитва да направи същото, да измести Бог от най-високото място в йерархията и да постави себе си на негово място. Днес държавата изисква от родителите да се покорят на образа на „великата” държава! Но какво направи Данаил, да прочетем в 10ти стих: „10 А Даниил, щом научи, че била подписана писмената забрана, влезе у дома си, и, като държеше прозорците на стаята си отворени към Ерусалим, падаше на колената си три пъти на ден, молещ се и благодарящ пред своя Бог, както правеше по-напред.” Пред нас стои изборът, избор, който стоеше и пред Данаил, да се покорим ли на нечестивият държавен закон или да се покорим на Бог. Да, ще има последици, може би санкции, но да видим какво се случи с Данаил след като остана непоклатим: 11 Тогава ония човеци се събраха и намериха, че Даниил отправяше просба и се молеше пред своя Бог. 2 Затова приближиха се и говориха пред царя за царската забрана, като рекоха: Не подписа ли ти забрана, че всеки човек, който до тридесет дни би отправил просба до кой да било бог или човек освен до тебе, царю, ще се хвърли в рова на лъвовете? Царят в отговор рече: Това е вярно, според закона на мидяните и персите, който не се изменява. 13 Тогава отговаряйки, те рекоха пред царя: Оня Даниил, който е от пленените юдейци, не зачита ни тебе, царю, нито подписаната от тебе забрана, но принася молбата си три пъти на ден. 16 Тогава царят заповяда, та докараха Даниила и го хвърлиха в рова на лъвовете. А царят проговаряйки рече на Даниила: Твоят Бог, Комуто ти служиш непрестанно, Той ще те отърве. 17 После, като донесоха камък и го поставиха на устието на рова, царят го запечати със своя си печат и с печата на големците си, за да се не измени никакво намерение относно Даниила. Предполагам, всички знаят какво се случи след това.  19ти стих: „ И на утринта царят стана много рано и побърза да отиде при рова на лъвовете. 20 И като се приближи при рова, извика с плачевен глас към Даниила. Царят проговаряйки рече на Даниила: Данииле, служителю на живия Бог, твоят Бог, Комуто ти служиш непрестанно, можа ли да те отърве от лъвовете? 21 Тогава Даниил рече на царя: Царю, да си жив до века! 22 Моят Бог прати ангела Си да затули устата на лъвовете, та не ме повредиха, защото се намерих невинен пред Него; още и пред тебе, царю, не съм сторил никакво прегрешение. 23 Тогава царят се зарадва много и заповяда да извадят Даниила из рова. И когато Даниил бе изваден из рова, никаква повреда не се намери на него, защото бе уповал на своя Бог.
Нека да прочетем и 3та глава на Данаил:
1 Цар Навуходоносор направи златен образ, шестдесет лакти висок и шест лакти широк, и го постави на полето Дура, във вавилонската област. 2 Тогава цар Навуходоносор прати да съберат сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведците и всичките началници на областите да дойдат на посвещението на образа, който цар Навуходоносор бе поставил. 3 Тогава сатрапите, наместниците, областните управители, съдиите, съкровищниците, съветниците, законоведите и всичките началници на областите се събраха на посвещението на образа, който цар Навуходоносор бе поставил; и застанаха пред образа, който Навуходоносор бе поставил. 4 Тогава глашатай викаше със силен глас: Вам се заповядва, племена, народи и езици, 5 щото когато чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, да паднете та да се поклоните на златния образ, който цар Навуходоносор е поставил; 6 а който не падне да се поклони, в същия час ще бъде хвърлен всред пламенната огнена пещ. 7 Затова, когато всичките племена чуха звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира и на всякакъв вид музика, всичките племена, народи и езици падаха и се кланяха на златния образ, който цар Навуходоносор бе поставил. 8 Тогава някои халдейци се приближиха при царя та наклеветиха юдеите, 9 като проговориха казвайки на цар Навуходоносора: Царю, да си жив до века! 10 Ти царю, си издал указ, щото всеки човек, който чуе звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика да падне и да се поклони на златния образ, 11 а който не падне и не се поклони да бъде хвърлен всред пламенната огнена пещ. 12 Има някои юдеи, които ти си поставил над работите на Вавилонската област, Седрах, Мисах и Авденаго, които човеци, царю, не те зачетоха; на боговете ти не служат и на златния образ, който си поставил, не се кланят.
Ето, и в тази ситуация виждаме как божиите хора имаха същият проблем, да се поклонят ли пред образа на държавата или да се поклонят, чрез вярност на своят Бог. Да прочетем какво се случи по-нататък: Данаил 3 глава от 13ти стих: 13 Тогава Навуходоносор с гняв и ярост заповяда да докарат Седраха, Мисаха и Авденаго. И докараха тия човеци пред царя. 14 Навуходоносор проговаряйки рече им: Седрахе, Мисахе и Авденаго, нарочно ли не служите на моя бог, и не се кланяте на златния образ, който поставих? 15 Сега, като чуете звука на тръбата, на свирката, на арфата, на китарата, на псалтира, на гайдата и на всякакъв вид музика, ако сте готови да паднете и се поклоните на образа, който съм направил, добре; но ако не се поклоните, в същия час ще бъдете хвърлени всред пламенната огнена пещ; и кой е оня бог, който ще ви отърве от ръцете ми? 
Какво беше решението на Седрах, Мисах и Авденаго?
16 Седрах, Мисах и Авденаго рекоха в отговор на царя: Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. 17 Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, ще ни избави; 18 но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, който си поставил няма да се кланяме. 
Отново имаше последици: 19 Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост, и изгледът на лицето му се измени против Седраха, Мисаха и Авденаго, та проговаряйки заповяда да нагорещят пещта седем пъти повече отколкото обикновено се нагорещяваше. 20 И на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седраха, Мисаха и Авденаго и да ги хвърлят в пламенната огнена пещ. 21 Тогава тия мъже бидоха вързани с шалварите си, хитоните си, мантиите и другите си дрехи, и бяха хвърлени всред пламенната огнена пещ. 22 А понеже царската заповед бе настойчива, и пещта се нагорещи премного, огненият пламък уби ония мъже, които дигнаха Седраха, Мисаха и Авденаго. 23 А тия трима мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани всред пламенната огнена пещ.
Но какво се случи? 24 Тогава цар Навуходоносор ужасен, стана бърже, и като продума рече на съветниците си: Не хвърлихме ли всред огъня трима мъже вързани? Те отговаряйки рекоха на царя: Вярно е, царю. 25 В отговор той рече: Ето, виждам четирима мъже развързани, които ходят всред огъня, без да имат някаква повреда; и по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете. 26 Тогава Навуходоносор се приближи до вратата на пламенната огнена пещ, и проговаряйки рече: Седрахе, Мисахе и Авденаго, слуги на всевишния Бог, излезте и дойдете тук. Тогава Седрах, Мисах и Авденаго излязоха изсред огъня. 27 И като се събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огънят не бе имал сила върху телата на тия мъже, косъм от главата им не бе изгорял, и шалварите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън не бе преминала на тях. 28 Навуходоносор продумайки рече: Благословен да бъде Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който изпрати ангела Си и избави слугите си, които, като уповаха на Него, не послушаха думата на царя, но предадоха телата си за да не служат, нито да се поклонят на друг бог, освен на своя си Бог. 29 Затова, издавам указ щото всеки човек, от които и да било люде, народ и език, който би казал зло против Бога на Седраха, Мисаха и Авденаго, да се разсече, и къщата му да се обърне на бунище; защото друг бог няма, който може да избави така. 

Днес, пред нас родителите християни стои същата дилема, същият проблем: Да се поклоним ли пред образа на противобожната държава или да останем верни на Живия Бог. Да се покорим ли на Него и да спазим заповедта Му да обучим децата и на божият закон или да оставим държавните чиновници да направят от децата ни деца по калъп, деца без ориентираност към бъдещето, деца без морални ценности и бъдеще!!! Нека да осъзнаем отговорността на своето решение и да кажем така както казаха Седрах, Мисах и Авденаго: „Навуходоносоре, нам не ни трябва да ти отговаряме за това нещо. 17 Ако е така нашият Бог, Комуто ние служим, може да ни отърве от пламенната огнена пещ и от твоите ръце, царю, Той ще ни избави; 18 но ако не, пак да знаеш, царю, че на боговете ти няма да служим, и на златния образ, който си поставил няма да се кланяме!!!” Да, може би ще има санкции, но нашият Бог, Комуто ние служим е Бог верен и праведен и Неговото Царство ще тържествува до века! Нека да кажем като Исус Навин, Исус Навин 24:15: „Но аз и моят дом ще служим Господу!”
сподели ме

понеделник, 14 януари 2013 г.

Значимостта на Реформацията