Select Language

четвъртък, 22 септември 2016 г.

Тезиси на Надеждата


1. Библията ни учи да имаме надежда, а не отчаяние; да очакваме победа и господство за Благовестието, а не бягство и поражение. 
2. Библейското пророчество е написано в буквален и символичен език. Изборът не е между “буквализъм” и “символизъм,” а между библейски и спекулативен метод на тълкуване на Библията. 
3. Спасението е ново създание. При изкуплението Исус Христос възстановява човека по Божия образ. 
4. Спасението и неговите благословения са представени в Библията като първоначални, прогресивни иокончателни
5. Ние не биваме спасени от нашето обкръжение; по-скоро спасението работи да възстанови земята като цяло. Божията Свята Планина (Градината) ще расте, докато изпълни целия свят. 
6. Бог благославя покорството и проклина непокорството; този модел ще стане господствуващ с напредването на историята. 
7. Чрез поколения на покорство праведните ще стават все повече способни и могъщи, докато нечестивите ще стават слаби и безсилни. 
8. Първо нечестивите биват “грабнати” (т.е., изхвърлени от земята и лишени от наследство), докато праведните все повече завладяват всички неща. 
9. Исус Христос дойде като Човешкия Син (Втория Адам), за да установи Божието Царство на земята. 
10. Библейските пророчества, че Христос ще владее като Цар, бяха изпълнени в Христовото възцаряване при Неговото Възнасяне. 
11. Данаиловото пророчество за Човешкия Син “идещ с облаците” беше изпълнено при Възнасянето на Христос. 
12. Исус Христос първоначално победи и върза Сатана и демоните в Своето Изкупление, Възкресение и Възнасяне. 
13. Царството беше установено по време на Първото Пришествие на Христос (включително Съда през 70 от Хр.); то сега се развива и ще нараства до края на света. 
14. Етническият Израел беше отлъчен заради своето отстъпление и никога вече няма да бъде Божие Царство. 
15. Царството сега е съставено от всички онези (юдеи и езичници), които са били изкупени от Исус Христос. 
16. Църквата е сега Божият Храм, тъй като на Петдесятница Святият Дух е влязъл да обитава в нея, и е напълно установена при разрушаването на стария Храм през 70 от Хр. 
17. Беседата на Елеонския хълм (Матей 24, Марк 13 и Лука 21) не е за Второто Пришествие на Христос. Тя е пророчество за разрушаването на Ерусалим през 70 от Хр. 
18. Голямата Скръб става при Падането на Израел. Тя няма да бъде повторена и следователно не е бъдещо събитие (макар християните от всяка епоха да трябва да преминават през страдания заради вярата). 
19. Библията не пророкува, че някакъв бъдещ буквален Храм или жертвена система ще бъдат установени в Ерусалим. Библейските пророчества за Храма се отнасят за Христос и Неговата Църква, първоначално, прогресивно и окончателно. 
20. Макар Израел някой ден да се възстанови към истинската вяра, Библията не казва за някакъв бъдещ план за Израел като специален народ. 
21. Библейският език за разпадане на създанието (“стопяването на вселената”) символизира Божия съд, особено напомняйки за Потопа и за язвите върху Египет при Изхода. 
22. Антихрист е понятие използвано от Йоан да опише широкоразпространеното отстъпление на християнската Църква преди Падането на Ерусалим. Като цяло всеки отстъпил учител или система могат да бъдат наречени “антихрист”; но думата не се отнася за някакъв “бъдещ Фюрер.” 
23. “Голямото Отстъпление” става през първи век. Затова нямаме библейско основание да очакваме все по-голямо отстъпление с напредването на историята; вместо това трябва да очакваме нарастващото християнизиране на света. 
24. Последните дни е библейски израз за периода между Христовото Пришествие и разрушаването на Ерусалим през 70 от Хр.: “последните дни” на Израел. 
25. Преди Второто Пришествие на Христос голямото мнозинство от евреите и езичниците ще бъдат обърнати към християнската вяра. (14)
26. Всички Христови врагове постепенно биват покорявани под Неговото царуване от небето. Той ще остане на небето докато всички врагове бъдат победени. Последният враг, Смъртта, ще бъде победена, когато Той се върне. 
27. Исус Христос ще се върне в Последния Ден, когато ще се извършат Възкресението и Последния Съд. 
28. Грабването и Второто Пришествие ще станат заедно.
29. Ще има едно Възкресение за всички хора; праведните ще бъдат възкресени за вечен живот, а нечестивите ще бъдат възкресени за съд. 
30. Основната загриженост на пророчеството е етичното поведение: покорството към Божиите заповеди.
31. Канонът на Писанието е бил завършен през 70 от Хр., когато Старият Завет е преминал. 
32. Книгата Откровение не трябва да бъде тълкувана “футуристично”; за нейните читатели от първи век нейното послание е било съвременно, и времето за неговото изпълнение е било “близо.” 
33. “Звярът” от Откровение е символ конкретно на Нерон и общо на Римската империя. 
34. “Лъжепророкът” символизира юдейските религиозни водачи. (20)
35. “Блудницата” символизира отстъпилия Ерусалим, който е престанал да бъде Божий Град.
36. “Милениумът” е Царството на Исус Христос, което Той установи при Своето Първо Пришествие. 
37. “Първото Възкресение” е Духовно възкресение: нашето оправдание и новорождение в Христос. 
38. “Хилядата години” от Откровение 20 символизират огромно число години – най-вероятно много хиляди
39. Всички християни са свещеници в тази епоха; всички християни сега седят в небесни места в Христос. 
40. Новото Създание вече е започнало: Библията описва нашето спасение в Христос, сега и във вечността, като “ново небе и нова земя.” 
41. “Новият Ерусалим,” Божият Град, е Църквата, сега и завинаги. 
42. Центърът на християнското обновление на света е Църквата. Същността на библейската религия и изворът на християнското общество е поклонението към Бога. 
43. Църковното поклонение и власт са официално признати в небесния Съд. Когато Църквата произнася справедливи присъди, те биват изпълнявани на земята, в историята, чрез Божието провиденческо управление на света. 
44. Християнската цел за света е световно развитие на библейски теократични републики, в които всяка област на живота е изкупена и поставена под господството на Исус Христос и управлението на Божия закон. 
45. Християнският стандарт за етика във всяка област – за отделни хора, семейства, бизнес организации и правителства – е библейският закон. Християнинът не може да се задоволи с “плурализъм,” защото неговото призвание е да работи за господството на Исус Христос и Неговото Царство по целия свят. Благоденствието на света ще дойде от Исус Христос, и само от Исус Христос.
 Извадка от книгата "Възстановеният рай" на Дейвид Чилтън. 
сподели ме