Select Language

събота, 19 юни 2010 г.

Конституцията на Република България

Чл. 17. (3) Частната собственост
е неприкосновена.
Чл. 30. (1) Всеки има право на лична свобода
и неприкосновеност.
Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е
неприкосновен. Всеки има право на защита
срещу незаконна намеса в личния и семейния
му живот и срещу посегателство върху
неговата
чест, достойнство и добро име.
Чл. 33. (1) Жилището е неприкосновено.
Без съгласието на обитателя му никой не
може да влиза или да остава в него освен
в случаите, изрично посочени в закона.
Правителство на Република  България
от ЗАКОНА за контрол над взривните вещества,
огнестрелните оръжия и боеприпасите:
Чл. 14. (1) Юридическите и физическите лица
могат да придобиват, съхраняват, носят и
употребяват взривни вещества, огнестрелни
оръжия и боеприпаси за охрана, самоохрана,
промишлени, ловни, спортни и културни цели.