Select Language

събота, 5 юни 2010 г.

Завет на господство.

“Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие, и нека владее . . . над цялата земя. . .” (Бит. 1:26)
Ние наричаме тази задача към човека да завладява земята завет за господство.  
Завет е понятие, с което определяме договорни взаимоотношения между две или повече страни, с взаимни задължения и права, обикновено имащи вечен характер. Божият завет е понятието, с което определяме взаимоотношенията между Бога и Неговото създание, конкретно между Бога и човечеството като представител на цялото създание пред Бога.
Библейският завет има петточкова структура, която обобщава тези взаимоотношения в едно:
  1. Личността на Бога (трансцендентност, иманентност)
  2. Йерархия, власт, представителство
  3. Етика, закон, господство
  4. Клетва, съд, санкции
  5. Наследство, продължителност, приемственост. 
И така, Бог сключи завет с Адам, при който 1) Бог създаде цялата вселена и човека, 2) постави човека да владее създанието като представител на Бога, 3) спазвайки правилата (законите), установени от Бога за господство над земята; 4) според покорството или непокорството на човека под Бога той ще получи позитивни санкции (дъжд, просперитет и т.н.) или негативни санкции (смърт, болки, тръни и бодили); 5) (подразбира се), в крайна сметка праведните ще наследят земята и вечен живот, а неправедните ще бъдат отсечени от земята.
Бог създаде човека като отговорен настойник над Божието създание. Човекът беше направен по Божия образ, което означава, че в него беше вложен импулсът към господство над земята и земните ресурси. Бог установи Своя завет с човека, според който човекът трябваше да владее земята според Божия закон, прилежно спазвайки “правилата за поведение” върху Божията собственост.
В основата си този завет беше икономически. Това не означава, че заветът не беше духовен или религиозен. Но религиозното поклонение на човека под Бога трябваше да се изразява в правилното управление на земните ресурси съобразно Божиите изисквания. Като първоначален капитал за икономическата дейност на човека Бог му подари дълготрайни активи, текущи активи и финансов капитал. С този първоначален капитал човекът трябваше да започне своята дейност по покоряване на земята под Божия закон. След известно време на обучение човекът трябваше да излезе от градината и да приложи придобитите си умения в неустроения свят извън градината.
Адам и Ева се поддадоха на изкушението и позволиха на Сатана да ги подлъже да използват неправилно ресурсите на градината. Поради това Бог ги лиши от техния първоначален капитал, но те не бяха освободени от задачата, която имаха под завета за господството – тази задача не беше свързана с градината, а с Божия образ, който остана в тях (Бит. 9:1-7), макар и вече изкривен и извратен от греха. Икономическата/моралната задача на човека да упражнява господство остана, но стана по-трудна за изпълнение.
Заветът за господството върху земята не означава безусловно господство без правила или ограничения. Човечеството трябва да спазва Божия закон, ако иска да упражнява праведно и успешно господство над Божиите ресурси. Божият закон е отражение на Божия характер и следователно показва как Бог би постъпил във всяка ситуация, в която хората попадат във своята всекидневна дейност по завладяването на земята. Божият закон е неизбежно свързан с Божия образ вътре в човека, следователно отхвърлянето на закона означава отхвърлянето на Божия образ.
Непокорното човечество отхвърля завета за господството, като или 1) завладява земята, но без да следва изискванията на Божия закон, или 2) дезертира от задълженията си по завладяването на земята и нейните ресурси за Божията слава. И двата случая хората мразят Божия закон, защото той им свидетелствува за неизбежните задължения на Божия завет, за неговата праведност и истинност (и икономическа ефективност, в сравнение с икономически импотентните езически философии) и, в крайна сметка, за неизбежността на съда, на който Бог ще съди всички хора според работата им по покоряване на земята и нейните ресурси за Неговата слава.
Църквата в България, като отхвърля Божия завет за господство и Божия закон, на практика е станала съюзник на враговете на Бога, които искат господство, но без Божия закон. Омразата към Божия закон не освобождава християните от закона; тя само ги поставя под законите (икономически, правни, психологически, образователни и т.н.) на езичниците. Резултатът е налице – икономически хаос и кризи – и първостепенна вина за това носят християните.
Църквите трябва да възстановят проповядването на Божия закон като единственото средство за господство върху земята. Християните трябва да осъзнаят своите задължения по завета за господството и да започнат да изискват Божията земя и ресурси за Бога и Неговите законни представители на земята – църквата. Бог няма да позволи никаква форма на бягство (грабване и т.н.) от заветните задължения на християните; те ще трябва да се заемат на работа и да покорят всичките Му врагове за Негово подножие (да лишат враговете Му от всякаква власт над земните ресурси). Възстановяването на властта на християните над земята е истинската добра новина на благовестието.
Божидар Маринов
бутони за социални мрежи