Select Language

понеделник, 24 май 2010 г.

Философоя на домашното образование- Робърт У. Мур

Като християни нашата философия се формира от Библията, за която вярваме, че е непогрешимото съвършено Слово на Всемогъщия Бог. Писанието ни дава Божието откровение и Неговия план за човечеството.
 • “Страх от Господа е начало на мъдростта, и познаването на Святия е разум” (Притчи 9:10).
 • “Страх от Господа е начало на мъдростта, но безумните презират мъдростта и поуката” (Притчи 1:7).
Библията е основа и задължителен фактор за доброто обучение!
В ранните години от историята на нашата страна [САЩ; бел.пр.] Библията е била използвана да помага на американските ученици при ученето на азбуката. В “Нов английски буквар” всяка буква е представена със стих от Библията, който започва с тази буква. При първите уроци мястото на Библията на практика е било неоспоримо. Да разгледаме определението на думата “образование” дадено в “Уебстърския американски речник на английския език от 1828 г.” (Това е оригиналният речник на Ной Уебстър, който отразява мисленето и ценностната система на ранната американска християнска култура).
ОБРАЗОВАНИЕ: “Отглеждане, възпитание на детето; наставляване; формиране на навици. Образованието включва цялата тази последователност от обучение и дисциплина, с които се цели просветление на разума, поправление на характера, формиране на навици у младото поколение и правилното им използване в бъдеще. Децата да се обучават на добри обноски, изкуства и наука е важно; да получават религиозно образование е задължително; а родителите и настойниците, които пренебрегват тези задължения носят голяма отговорност.”
За да разберем какво се има предвид под “религиозно образование”, трябва да изследваме определението на думата “религия”, дадено в Уебстърския речник от 1828 г. РЕЛИГИЯ: “1. Религията, в своя най-изчерпателен смисъл, включва вяра в съществуването и съвършенството на Бога, в това, че Бог открива Своята воля на човека, вяра в задължението на човека да се покорява на Неговите заповеди, вяра в причината и следствието и в това, че човек е отговорен пред Бога … 2. … изпълнението на всички познати задължения към Бога и към ближния ни, в подчинение на божествената заповед, или от любов към Бога и Неговия закон.” Изразите “божествена заповед” и “Неговия закон” са синонимни на това, което пише в Библията. Очевидно е, че Божието Слово е било неразделна част от американското образование през 18-ти и началото на 19-ти век.
Да съпоставим всичко това с определението на думата “образование” дадено в “Уебстърския нов световен речник” (съвременно издание, което няма абсолютно нищо общо с г-н Уебстър).
ОБРАЗОВАНИЕ: “1. Процесът на упражняване и развиване на познанията, уменията, ума, характера и т.н., най-вече чрез редовно обучение 2. познания, способности и т.н., които се формират по този начин 3. редовно обучение в учебно заведение 4. систематично изучаване на методите на преподаване и учене.”
Съвременното определение е езическо; в него не са споменати трите съществени елемента, които се съдържат в Уебстърския речник от 1828 г.:
 • Бъдещото обществено положение (занимание или призвание) на детето.
 • Религиозно обучение.
 • Отговорност на родителите.
Ние вярваме, че нашите деца трябва да бъдат добре подготвени за да бъдат успешни участници в техния свят. За тази цел те трябва да разбират света, в който живеят. Техният “светоглед” трябва да отразява факта, че Божието Царство (в което Христос е Цар) е над всичко. Християнската философия на образованието обхваща всички области на науката. Истинското християнско образование не е просто учебна програма, която включва час за изучаване на Библията. Това е начин на преподаване, при който Божието слово формира и управлява всеки предмет. Децата трябва да се научат да мислят библейски.
 • Наука – Божиите закони над Вселената и изучаване на творението.
 • Математика – Божията непроменливост в променящия се свят.
 • История – Божият план за света и изкуплението на Неговите хора.
 • Управление – гражданско управление, като определено от Бога да изпълнява определени специфични цели.
 • Език – да се предаде истината за Бога и на другите хора.
 • Литература – да се прилагат християнските стандарти към писаното слово.
 • Икономика – Божият ред, както е описан в Стария и Новия завет.
 • Изкуства – приемане на Божиите дарби като музиката, драмата, изкуството и танца, и завладяването на всички тези области от християните като средство за поклонение на Бога.
 • Здраве и физически упражнения – откриване на Божия план за хранене и здраве.
Ние вярваме, че всяко дете е надарено по някакъв уникален начин! В процеса на обучение трябва да се откриват тези дарби и да се съдейства за развитието им.
По този начин децата могат да служат на хората около тях; така те почитат Христос, който призовава Своите ученици да станат служители на всички (Матея 23:11-12).
Ние вярваме, че трябва да се възстановят тези неща, които съвременните мислители са изтрили от своите философии на образованието:
 1. Интерес към бъдещото занимание на детето (чрез чиракуване или друг вид обучение).
 2. Интерес към библейското обучение (познаване и спазване на Божия закон).
 3. Интерес към базираното у дома обучение (когато родителите поемат пълна отговорност за духовното, емоционалното и интелектуалното благополучие на техните деца).
“Възпитавай детето отрано в подходящия за него път, и не ще се отклони от него нито когато остарее.” (Притчи 22:6)

бутони за социални мрежи