Select Language

сряда, 15 февруари 2012 г.

Движение за либерализация на образованието

Повече от 20 години след демократичните промени у нас образователната система остава изцяло тоталитарна. Държавното образование е задължително, законова алтернатива не съществува – нито в лицето на частните училища, чиито програми са изцяло подчинени на Министерството на образованието, нито в лицето на независима неучилищна форма на образование, каквато е домашното, нито в лицето на независими системи за сертифициране на знания. Университетите не могат сами да избират образователните критерии за прием в своите учебни заведения.
 Движението призовава за либерализация на образованието на основание на:
- Чл. 18,4 от Конституцията на България, който не допуска държавен монопол в сферата на образованието;
- Чл. 14,3 от Европейската Харта за правата на човека, според която родителите имат право да образоват децата си според своите философски, религиозни и педагогически убеждения.
- Протокол 1, чл. 2 от Европейската конвенция за правата на човека, който гарантира, че държавата уважава правото на родителите да дават образование на децата си съгласно своите религиозни и философски възгледи.
- Чл. 26, ал.3 от Всеобщата декларация за правата на човека, според който "Родителите имат право, с приоритет, да избират вида образование, което да получат техните деца."
Чл.18 (4) от Международния пакт за политическите и граждански права - "Държавите - страни по този пакт, се задължават да зачитат свободата на родителите или на законните настойници, да осигуряват религиозното и моралното възпитание на своите деца съобразно собствените си убеждения.   
Съгласно принципа за народния суверенитет, държавата не може да издава задължителни предписания за поведението на гражданите, житейския им избор и начина, по който са избрали да отглеждат, възпитават и образоват децата си, при положение, че те не са изгубили статута си на суверен вследствие на престъпно поведение.
Нещо повече, алтернативата на държавното образование в лицето на независимите частни училища и домашното образование не е нещо ново и присъства в повечето от развитите страни – Великобритания, Ирландия, Шотландия, Канада, Америка, Нова Зеландия, Австралия, Дания, Белгия, Франция, Италия, Норвегия, Швейцария, Чехия, Унгария, Полша, Финландия, Латвия, Русия, Тайван, Сингапур, Израел и др. Наличието на конкуриращи се и независими форми на образование е признак за наистина демократично общество и гаранция за съвременно, добро и успешно образование, което да стане основа на бъдещ просперитет за цялото общество.