Select Language

неделя, 5 септември 2010 г.

Структурата на неделната служба.

Частите, от които се състои структурата на неделната служба са: 1.Изповядване на греховете; 2.Освещение (проповядване на Словото); 3.Господня вечеря (подновяване на завета); 4.Благословение. Това е правилната стуктура на неделната служба. Това беше реда, по който преминаваше службата в първата църква, когато Христовите ученици се събираха в Господният ден. Целта на неделната служба е да се понови завета в Господният ден. За съжаление, днес църквите масово пренебрегват тази основна цел, като не раздават господня вечеря в неделният ден. Думата от Стария Завет, с която можем да охарактеризираме службата е жертвоприношение. Етапите, през които преминаваше жертвата по пътя си към олтара, в Старият Завет бяха: 1.Заколване; 2.Разчленяване; 3.Изгаряне. Тези етапи имат своят аналог в етапите на богослужението в Новият Завет. Заколването представлява покаяниято на човека, т.е. точка първа от структурата на новозаветната неделна служба. Разчленяването на жертвата съответства на проповядването на словото (освещението). В Евреи 4:12 се казва: „Защото Божието слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка, и издирва помислите и намеренията на сърцето”.  Изгарянето на жертвата съответства на Господнята вечеря в Новият Завет. Жертвоприношението в Стария Завет и аналогът му в Новият Завет- неделната служба имат една единствена цел- приближаване към Бога. Друго важно, което трябва да се знае за неделната служба, е че активната страна по време на службата не е човекът, а Бог. Цялостната заветна структура на службата е: 1.Призив от Бога; 2.Изповед; 3.Проповядване на Словото (освещаване); 4.Господня вечеря (подновяване на Завета); 5. Благословение. Действията от страна на Бог към нас са: 1.Призовава ни, 2.Възстановява ни чрез прошка; 3.Освещава ни чрез Словото си; 4.Храни ни чрез Господнята вечеря (дава ни живот); 5. Благослава ни. Действията от страна на човека към Бога са: 1.Отзоваване; 2.Изповед (покаяние); 3.Слушане на Словото; 4.Ядене от Господнята вечеря; 5.Излизане в света с цел господство и покоряване.